18.12.2014

Ocenenie Diploma Supplement Label v rukách rektora PU

Autor: doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.


Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. prevzal 28. októbra 2014 prestížne ocenenie Európskej komisie z rúk prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., riaditeľa Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC ) Mgr. Ireny Fonodovej. Spolu s ním ocenenia prevzali i rektori ďalších troch univerzít (SPU v Nitre, STU v Bratislave a TU v Trnave). Ocenenie Diploma Supplement Label je udeľované vysokoškolským inštitúciám, ktoré sa dôsledne riadia princípmi internacionalizácie európskeho vysokého školstva podľa zásad Bolonskej deklarácie. Priznanie značky DS Label našej univerzite zvyšuje jej kredit, kredit jej absolventov, a taktiež tento certifikát potvrdzuje, že PU v Prešove spĺňa náročné kritériá Európskej komisie v oblasti vzdelávania a prispieva k jej internacionalizácii a rozšíreniu mobility.

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
Foto: archív