18.12.2014

Príhovor rektora Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti otvorenia akademického roka 2014-2015

Autor: Redakcia


Vážené slávnostné zhromaždenie,

je pre mňa cťou, že Vás môžem čo najsrdečnejšie pozdraviť a privítať pri dnešnej slávnostnej príležitosti otvorenia akademického roka 2014-2015 na Prešovskej univerzite v Prešove. Osobitne vítam dnešných vzácnych hostí - reprezentantov zahraničných krajín, poslancov a ďalším predstaviteľom štátnej a verejnej správy na celoštátnej, regionálnej i mestskej úrovni, reprezentantom cirkví a náboženských spoločností, zástupcov podnikateľského prostredia a mimovládneho sektora a veľmi si cením a som im v mene celej akademickej obce povďačný, že svojou prítomnosťou prejavili uznanie našej Alma-mater a zvýraznili slávnostný charakter tejto chvíle, čo nás povzbudzuje v ďalšom úsilí napĺňať misiu vo všetkých jej dimenziách.  
Špecifický charakter má dnešný deň pre nových členov našej akademickej obce. Srdečne vítam nových adeptov bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia, pre ktorých sa začína veľmi zaujímavá a podnetná etapa života. 

Milé naše nové kolegyne a  kolegovia,

prajem Vám, aby ste sa rýchlo udomácnili a v najbližších rokoch využili pestrú ponuku aktivít na svoj osobný rozvoj, aby ste sa po skončení štúdia mohli dobre uplatniť na trhu práce, či vo vlastnom podnikaní alebo slobodnom povolaní. My, skúsenejší členovia našej akademickej komunity, sme pripravení podať Vám pomocnú ruku a spolupracovať s Vami, aby adaptačný proces bol krátky a úspešný. V súlade so sloganom našej univerzity „Magis quam eruditio...“, Vás pozývame nielen k štúdiu, ale i k pestrej palete iných aktivít na poli vzdelávania, vedy, umenia, športu, internacionalizácie, univerzitných médií, manažmentu a marketingu a širšiemu sa angažovaniu v akademickej komunite. Verím, že roky strávené v Prešove Vám prinesú nové priateľstvá, niektorí si tu možno nájdete životného partnera a hlavne dúfame, že sa v spomienkach budete vracať k tomuto obdobiu ako jednému z najkrajších vo Vašom živote.
 
Vážené slávnostné zhromaždenie, 
nový akademický rok 2014-2015 je pre Prešovskú univerzitu osemnástym v poradí. V tomto roku si pripomíname významné výročia, ktoré sa vzťahujú k niektorým našim fakultám a k tradícii univerzitného vzdelávania. V týchto dňoch uplynulo 55 rokov od chvíle, keď bola na Slovensku zriadená druhá moderná univerzita – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, pričom jednou z jej dvoch zakladajúcich fakúlt bola prešovská filozofická fakulta. Prešov sa takto spolu s Košicami dostal na mapu európskych univerzitných miest. Išlo o absolútne logické rozhodnutie, ktoré potvrdilo status Prešova ako významného centra humanitného vzdelávania s koreňmi siahajúcimi až do r. 1666, keď bolo založené Evanjelické kolégium. Významnou jubilantkou je pedagogická fakulta, ktorá si pripomína 65. výročie svojho založenia. Príprava budúcich učiteľov škôl rozličného stupňa i špeciálnych pedagógov, pedagogický a didaktický výskum je mimoriadne dôležitou súčasťou profilu našej univerzity. Mnoho zaujímavých výsledkov budú naši kolegovia prezentovať na medzinárodnej konferencii „História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove“, ktorá sa uskutoční 22. a 23. októbra 2014. Jubileá si túto jeseň pripomenú aj dve naše najmladšie fakulty. Je to už desať rokov ako sa konštituovala fakulta manažmentu a fakulta športu. Je potešiteľné, že obe fakulty disponujú plnými akademickými právami počnúc bakalárskym štúdiom a končiac právom navrhovať vymenovanie univerzitných profesorov. Potvrdzuje to vysokú úroveň ich vzdelávacej, výskumnej činnosti i pevné zakorenenie v kooperačných sieťach s aktérmi v praxi. 
Kolegyne, kolegovia, milí hostia.

Vstup do nového akademického roka je obyčajne vhodnou príležitosťou reflektovať aktuálny vývoj, ktorý ovplyvňuje náš akademický život. Vo verejnom diskurze dominuje otázka kvality vysokoškolského vzdelávania a výskumu, pričom sa dôraz kladie na uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, na výkonnosť v oblasti vedeckej produkcie, najmä na schopnosť transferu získaných poznatkov vo výrobnej i nevýrobnej praxi. Tieto ciele sme zahrnuli do našich strategických rozvojových dokumentov, najmä do Dlhodobého zámeru Prešovskej univerzity na obdobie 2014-2020 s výhľadom do roku 2022, ktorý prerokovali všetky relevantné grémiá a schválil Akademický senát PU. 
Žiaľ, nedá mi, aby som na tomto mieste neupozornil na často sa opakujúce veľmi povrchné závery a zjednodušujúce pohľady v médiách, ktoré si osvojuje i širšia verejnosť. Tie pomerne jednostranne vidia potrebu rozvoja technických a inžinierskych odborov a s dešpektom sa vyjadrujú na adresu spoločenských a humanitných vied. Tie sú vykresľované ako neužitočné, pretože ich poznatky sa nedajú okamžite komodifikovať a teda speňažiť na trhu s poznatkami. Inou simplifikáciou až vulgarizáciou je hádzanie zodpovednosti za neuplatňovanie mladých ľudí na trhu práce na vysoké školy bez ohľadu na to, že štatistiky potvrdzujú opak a teda stále sa udržiavajúcu vysokú mieru uplatnenia absolventov vysokých škôl, ktorí si až na nevýznamné výnimky nájdu uplatnenie do jedného roka po skončení štúdia. To sa už nedá povedať o osobách s nižším stupňom vzdelania. Hodnotenie a financovanie vysokých škôl na základe miery nezamestnanosti absolventov je tiež potrebné korigovať koeficientmi, ktoré zohľadnia regionálne disparity na pracovnom trhu, pretože napríklad miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji (17,88 %) je 2,8 – násobne vyššia ako v Bratislavskom kraji (6,27 %). 

Vážené slávnostné zhromaždenie,

sú naozaj spoločenské a humanitné vedy také neužitočné ? Postačia nám technické a prírodné vedy, aby sme porozumeli súčasnému turbulentnému dianiu vo svete ? Ako to, že v tak technologicky vyspelom svete sa dejú zverstvá, násilie a ozbrojené konflikty na Ukrajine, Sýrii, Iraku, Palestíne, Izraeli, Libanone, Jemene, Filipínach, Afganistane, Indii, Pakistane, Myanmarsku, Líbyi, Južnom Sudáne, Mali, Nigérii, Kolumbii, Somálsku a v mnohých iných ďalších miestach súčasného sveta. Pochopenie geopolitických, geokultúrnych a geoekonomických súvislostí a faktorov nie je možné bez spoločensko-vedného a humanistického bádania a vzdelávania. V tomto roku si pripomíname 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny a 75. výročie vypuknutia druhej svetovej vojny, počas ktorých zahynulo viac ako 70 mil. ľudí. V lete som navštívil Krakov a v bývalej Šindlerovej továrni impresívnu expozíciu „Krakov – obdobie okupácie 1939-1945“. Všetkým bojuchtivým alfa-samcom by som ju odporúčal navštíviť. Možno by ich túžba po adrenalínových zážitkoch vyprchala. Zaslepenosť a posadnutosť technologickými novinkami, utiekanie sa do virtuálnej reality, opojenie často nepotrebnými inováciami a quasi inováciami nás odpútava od poučenia z histórie. Dehumanizáciou, komercionalizáciou a technizáciou nedosiahneme lepší stav tohto sveta. Univerzity sú inštitúcie, ktoré môžu zohrať kardinálnu úlohu pri reflexii týchto nežiaducich trendov. Mali by plniť mienkotvornú a kultúrotvornú funkciu. V dnes už spomínanom Krakove sídli jedna z najstarších stredoeurópskych univerzít – Jagelovská univerzita, ktorá si v tomto roku pripomenula 650. výročie svojho založenia. Jedným zo sprievodných podujatí bol Kongres akademickej kultúry, na ktorom sa viac ako 400 účastníkov zamýšľalo nad problémom reaktivácie idei univerzity. Experti poukázali na to, že univerzity predstavujú osobitný typ inštitúcie, v ktorom sú organicky prepojené výskum so vzdelávaním a prípravou budúcich generácií vedcov. Vo výskume tradične prevláda základný výskum a vo vzdelávaní dominuje širokospektrálna, všeobecná intelektuálna príprava a formovanie osobnosti študentov. Z toho vyplýva do istej miery elitársky charakter univerzity, ktorý kladie vysoké nároky na študentov, výskumníkov i vysokoškolských učiteľov. Univerzity by sa teda mali riadiť výlučne meritokratickými kritériami, čiže rozhodujúcu úlohu majú mať výsledky, uznanie a reputácia. Odmietavo sa účastníci postavili k byrokratickým a ekonomizujúcim prístupom v hodnotení akademických aktivít. V centre úsilia univerzity by mala byť apoteóza rozumu, hľadanie pravdy, vyplývajúce z vnútornej motivácie a zvedavosti bádateľa a nie stimulované vonkajšími požiadavkami, finančnými benefitmi či tlakom termínov ukončenia grantu. Akademická sloboda v základnom výskume je nedotknuteľná hodnota. Za najvýznamnejšie morálne imperatívy boli označené dôvera, lojálnosť, solidarita, vzájomnosť, pravdivosť, spravodlivosť, dôstojnosť, úcta, honor a noblesa. Žiaľ, tieto hodnoty podliehajú v ostatných decéniách značnej erózii, najmä pod vplyvom prenikania neakademickej, najmä komerčnej kultúry. Účastníci kongresu konštatovali, že akademici sú v mnohom sami na vine, pretože vo vzťahu k infiltrácii cudzorodých a škodlivých prvkov do akademického prostredia zaujímajú konformné alebo permisívne postoje. 
Mnohé myšlienky prezentované na krakovskom kongrese sa v plnej miere vzťahujú aj na stav univerzít na Slovensku. Verím, že uvedené podnety dokážeme náležite pretaviť do našej každodennej činnosti a Prešovská univerzita bude dôstojným spôsobom kultivovať akademické kultúrne dedičstvo stáročnej európskej tradície s primeranou reflexiou nových podnetov prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia. 


Ctené dámy, vážení páni,


vzdelávanie je hlavnou činnosťou univerzity. Na jej ôsmich fakultách a dvoch celouniverzitných ústavoch v súčasnosti študuje 9456 študentov, pričom z nich 6481 na bakalárskom stupni štúdia, 2378 magisterskom stupni, 167 v programoch spájajúcich prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, 430 na doktorandskom štúdiu. V rámci celoživotného vzdelávania si na univerzite rozširuje alebo dopĺňa svoju kvalifikáciu ďalších 547 študentov. V uplynulom akademickom roku univerzitu opustilo 2905 úspešných absolventov. Prešovskej univerzite záleží na tom, aby pripravovala absolventov čo najlepšie s ohľadom na požiadavky trhu práce. Za týmto účelom zriaďujeme Centrum kariérneho poradenstva, ktoré bude poskytovať študentom celú paletu informácií s cieľom zorientovať ich pri projektovaní vlastných podnikateľských aktivít, či zlepšovať ich komunikačné schopnosti pri uchádzaní sa o zamestnanie. Prešovská univerzita je tiež partnerom iniciatívy mladých študentov s podporou ministerstva i Študentskej rady vysokých škôl: AZU – Aktivita zvyšuje úspech. AZU predstavuje výhodnú možnosť spolupráce medzi firmami a študentmi a zároveň možnosť pre študentov ako získať interaktívne CV, na ktorom  je zachytený ich profesionálny vývoj a prejavená aktivita. AZU Big Day sa bude konať 6. októbra 2014 a je spojený s pestrým programom, ktorý zahŕňa vystúpenia motivačných rečníkov, diskusie o smerovaní vzdelávania spoločne s vrcholnými predstaviteľmi ministerstva, ako aj predstavenie študentských organizácií pôsobiacich na školách. Vedenie univerzity víta tiež záujem študentov o stretnutia so zástupcami senátov fakúlt a senátu univerzity, ktoré prinášajú mnoho cenných podnetov.

Prešovská univerzita patrí medzi najväčších zamestnávateľov v krajskom meste, čím predstavuje dôležitého aktéra miestnej ekonomiky. Celkove zamestnáva 1051 pracovníkov, z toho 566 vysokoškolských učiteľov. Z nich je 60 profesorov, 154 docentov, 273 vysokoškolských učiteľov s vedeckou hodnosťou PhD. a 44  učiteľov bez vedeckej hodnosti a 35 výskumných a umeleckých  pracovníkov, z toho 1 profesor, 1 docent, 32 výskumných a umeleckých pracovníkov s vedeckou hodnosťou a 3 bez vedeckej hodnosti PhD. 
 
V uplynulom roku sa podarilo dosiahnuť mnoho pozoruhodných výsledkov z hľadiska zvyšovania medzinárodnej pozície a reputácie univerzity. Prešovská univerzita získala od Európskej komisie prestížny certifikát Diploma Supplement Label. Toto ocenenie je udeľované vysokoškolským inštitúciám, ktoré sa dôsledne riadia princípmi internacionalizácie európskeho vysokého školstva podľa princípov Bolonskej deklarácie. Našim absolventom to mimoriadne uľahčí uznávanie diplomu a získanej kvalifikácie v zahraničí. Sme jedinou vysokou školou na východnom Slovensku a jednou zo štyroch na Slovensku (popri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Trnavskej univerzite a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre), ktorá toto prestížne ocenenie získala. Prešovská univerzita ako úspešný žiadateľ o Erasmus + chartu na roky 2014-2020 má právo realizovať aktivity v rámci schémy Erasmus+, ktorá sa bude postupne rozširovať z európskych krajín na krajiny celého sveta, čo umožní ešte väčšiu mobilitu našich študentov, pedagogických a administratívnych pracovníkov. Jednou z nových aktivít sú i stáže absolventov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Je potešitešné, že hneď v prvom roku sa nám podarilo umiestniť 18 našich absolventov v zahraničí, čo im, veríme, vytvorí priestor na získanie prvých odborných pracovných skúseností. V súčasnosti máme 278 zmlúv v rámci programu Erasmus+ a potešiteľné je, že sme získali navýšenie počtov všetkých odchádzajúcich mobilít ako za účelom štúdia, tak za účelom stáží študentov i absolventov. Prešovská univerzita naďalej napreduje v úspešnej implementácii projektov zo štrukturálnych fondov.  V uplynulom roku pokračovala implementácia piatich projektov, začala implementácia až siedmich nových projektov a úspešne ukončila implementácia šiestich projektov. Projekty sú v rôznych etapách finalizácie, niektoré budú ukončené už koncom roka 2014, ostatné budú realizované do roku 2015. Celkový objem  rozpočtovaných finančných prostriedkov ukončených, implementovaných a schválených projektov v aktuálnom programovom období rokov 2007- 2013 dosahuje takmer 40,6 mil. €. Týmito výsledkami – meraním úspešnosti či už počtom získaných projektov, získaných finančných zdrojov aj v absolútnom vyjadrení, aj v prepočte na učiteľa - sa Prešovská univerzita v Prešove zaradzuje medzi najúspešnejšie vysoké školy na Slovensku. Univerzita sa zároveň pripravuje na nové výzvy programovacieho obdobia rokov 2014-2020 tak, aby potvrdila doterajšie výsledky v danej oblasti. S podporou štrukturálnych fondov univerzita začala s dostavbou budovy Fakulty manažmentu a práve v týchto dňoch sa začína výstavba budovy UNIPOLAB, koncentrujúcej prírodovedný výskum v oblasti environmentu, ktorá je súčasťou projektu Univerzitného vedeckého parku Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. 
Otázka kvality vzdelávania a výskumu dnes rezonuje nielen v odborných kruhoch, ale aj v širokej verejnej diskusii. Prešovská univerzita pristupuje k tejto agende s plnou vážnosťou. V týchto dňoch finalizujeme sprecizovaný a komplexný vnútorný systém hodnotenia kvality, ktorý sa bude uplatňovať ako na celouniverzitnej úrovni, tak aj na jednotlivých fakultách a ich súčastiach. Keďže ide o dynamický systém aj v nasledujúcom období predpokladáme jeho ďalšie zdokonaľovanie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, vedy  i ďalších relevantných aktivít a procesov univerzity.


Cives academici, vzácni hostia !

Do nového akademického roka 2014-2015 vstupujeme s odhodlaním a s nádejov, že výsledky komplexnej akreditácie potvrdia našu pozíciu ako konsolidovanej univerzity, ktorá je pevne zakorenená v medzinárodných kooperačných väzbách, ktorá je schopná ponúkať širokú paletu študijných programov všetkých troch stupňov a ktorá je pripravení napomáhať lokálnemu regionálnemu rozvoju v teritóriu svojho pôsobenia.  
V začínajúcom akademickom roku sa budú realizovať voľby do akademickej samosprávy univerzity a viacerých fakúlt a následne i voľby nových akademických funkcionárov. V tejto súvislosti si želajme, aby priniesli férovú súťaž myšlienok a projektov a aby sa odohrali v noblesnej, akademickej atmosfére.

Osemnásty akademický rok na Prešovskej univerzite v Prešove je otvorený. V mene vedenia ako aj v mene svojom Vám všetkým želám, aby Vaša vytrvalá práca bola počas neho korunovaná mnohými akademickými úspechmi v celom spektre vzdelávacích, výskumných, umeleckých, športových i organizačno-manažérskych oblastí. K tomu Vám prajem dostatok tvorivej energie, pevné zdravie, veľa šťastia, priaznivú atmosféru na pracoviskách a pokojné rodinné zázemie.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT! 

V Prešove, 23. septembra 2014
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove