18.12.2014

3. Adventný koncert Prešovskej univerzity v Prešove

Autor: PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.


Tichá noc, svätá noc...

Ôsmy december 2014 sa niesol v znamení 3. Adventného koncertu Prešovskej univerzity v Prešove. Historická sála Čierny orol prešovského PKO sa na 70 minút premenila na Vianočnú symfóniu plnú prekrásnych melódií, ľúbezných kolied, spevu a hovoreného slova. Páni PhDr. Viliam Tarjányi, PhD. a doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. mali už vopred víziu dramaturgie programu, v ktorom spojili folklór, spevácke súbory, sólistov spevu s interpretáciou autorskej hudby AMC TRIO. Touto konšteláciou vytvorili nádhernú partitúru vianočnej atmosféry, ktorú jednotliví protagonisti koncertu preniesli na publikum. Koncert mal spád, umelecký náboj a gradujúcu dynamiku.

Prvú adventnú sviecu koncertu „symbolicky“ zapálilo duo speváčok Vysokoškolského folklórneho súboru Torysa, ku ktorým sa postupne pridala ľudová hudba a spevácka skupina súboru Torysa. Ich nádherné piesne chytili obecenstvo za srdcia a navodili posolstvo Vianoc, najkrajšie obdobie roka. Po doznení posledných taktov ich účinkovania, ktoré bolo v hudobnom spracovaní PaedDr. Jozefa Hrušovského, PhD. privítala dvojica moderátorov, Jeho Magnificenciu pána prof. RNDr. René Matloviča, PhD., rektora Prešovskej univerzity v Prešove, poslancov mestského zastupiteľstva, členov Správnej rady, Akademického senátu a Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, zástupcov vedenia univerzity, akademických funkcionárov jednotlivých fakúlt, ako aj všetkých prítomných vzácnych a milých hostí. V nasledujúcom bloku sa publikum započúvalo do vianočných kolied v interpretácií Miešaného speváckeho zboru Nostro Canto. Svojím vystúpením prezentovali  vysokú umeleckú kvalitu, ktorú si udržujú už niekoľko rokov. Svojim repertoárom 12 členná skupina speváckeho zboru sv. Romana Sladkopevca Gréckokatolíckej teologickej fakulty umožnila vyniknúť mužským hlasom, zrozumiteľnej agogike, čistote intonácií a prednesu, ktorý zanechal prekrásny dojem na celé publikum v sále. Sólové party protagonistiek Viktórií Úporskej a Damiány Juraškovej zo speváckeho zoskupenia Piano-Vocal Pedagogickej fakulty boli prejavom krásy, vyznania sa z pocitov interpretovaných piesní. Programovým vrcholom  večera bolo vystúpenie AMC TRIO, ktorého zloženie tvoria bývalí absolventi Prešovskej univerzity (pp. PaedDr. Peter Adamkovič a Mgr. Martin Marinčák), doplnené o Stanislava Cvancingera skladbami z autorskej dielne. V ich prevedení bola hra technicky vyspelá, tónovo ušľachtilá a presvedčivá v tvarovaní vianočnej atmosfére. Svojim hudobným prejavom neostali publiku nič dlžne. Koncert kulminoval hymnusom, symbolom Vianoc „Tichá noc....“ za spevu  „anjelského chóra“ Nostro Canto. Bola to najjagavejšia, najžiarivejšia „zapálená svieca“ vydareného večera. 

Adventný koncert Prešovskej univerzity v Prešove bol koncertom spontánnosti, originality, temperamentu, hudobnej esencie, ktorú prinášajú Vianoce. Zanechal v publiku  veľmi krásnu odozvu, nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a umocnil radosť z nastávajúcich vianočných sviatkov. Interpreti nechali na javisku dušu, cit, nehu a dovolím si napísať, že preniesli na všetkých prítomných vianočnú náladu a blížiaci sa čas lásky a pokoja. Darovali všetkým prítomným hudobný darček, ktorý neodmysliteľne dokresľuje atmosféru Vianoc. Na príprave adventného koncertu sa významné podieľali pedagógovia, umeleckí vedúci jednotlivých umeleckých súborov pp. Mgr. Stanislav Baláž, PhD., Mgr. Tatiana Švajková, PhD., PaedDr. Jana Hudáková, PhD., prof. PhDr. Karol Horák, CSc., doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD., PaedDr. Peter Adamkovič, Tomáš Pecúch, ktorým patrí obdiv, úcta, poklona za neobyčajný umelecký zážitok, ktorý pripravili so svojimi umeleckými súbormi, spevákmi a moderátormi. Pedagógovia a všetci protagonisti večera, právom Vám patrí Standing Ovation. 

Bol to koncert pre celé rodiny, lebo Vianoce sú práve sviatkom rodiny. Nech v každej rodine  zavládne počas Vianoc, Tichá noc svätá noc. Nech žiari Betlehem krásnej živej hudby a spevu. Je krásne, že Adventný koncert Prešovskej univerzite v Prešove v podaní umeleckých súborov a bývalých absolventov univerzity zaujíma dôstojné miesto rodiacej sa silnej, krásnej tradícií na našej alma mater v kultúrno-spoločenských aktivitách.

Po skončení tretieho Adventného koncertu, ktorý vyšiel na výbornú, boli všetci prítomní pozvaní na slávnostnú vianočnú recepciu.

PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.
tajomník RUČ

Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove