13.11.2015

Cena rektora za rok 2014

Autor: Redakcia

Cena rektora za rok 2014 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za významný prínos vo vede v týchto vedných odboroch:

humanitné vedy – filozofia a etika

 • prof. PhDr. Františkovi MIHINOVI, CSc. (FF PU) za vedeckú monografiu MIHINA, F.: „Charles Sanders Peirce: Zo života a diela. Credo ut intelligam. Verím, aby som pochopil.“ 

humanitné vedy – teológia

 • prof. ThDr. Jánovi ŠAFINOVI, PhD. (PBF PU) za  vedeckú monografiu ŠAFIN, J.: „Cyrilometodské dedičstvo v Európe“
 • doc. ThDr. Ľubomírovi PETRÍKOVI, PhD. (GTF PU) za  vedeckú monografiu PETRÍK , Ľ.: „Kerygma v homílii a zrod živej viery.“

pedagogické vedy 

 • doc. RNDr. Ivete SCHOLTZOVEJ, PhD. (prodekanka PF PU) za editovanie vedeckej monografie „Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí.“ a dve kapitoly vo vedeckej monografii „Komparácia kontextových charakteristík matematickej edukácie vo vybraných národných prípadových štúdiách.“

 • Mgr. Ivanovi ROPOVIKOVI, PhD. za publikácie vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch  

spoločenské a behaviorálne vedy

 • prof. PhDr. Jozefovi DŽUKOVI, PhD. (FF PU) za vedecké štúdie publikované v zahraničných karentovaných časopisoch a vedeckú monografiu DŽUKA, J. :„Subjektívne hodnotená kvalita života - validita a reliabilita merania.“

 • RNDr. Kvetoslave MATLOVIČOVEJ, PhD. (FHPV PU) a Mgr. Alexandrovi MUŠINKOVI, PhD. (Ústav Rómskych Štúdií) za vedeckú monografiu MUŠINKA, A. - MATLOVIČOVÁ, K. a kol.: „Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013.“

fyzika a vedy o Zemi

 • prof. RNDr. Mariánovi REIFFERSOVI, DrSc. (FHPV PU) za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných časopisoch

vedy o živej prírode a ekológia 

 • prof. RNDr. Jarmile BERNASOVSKEJ, PhD. (prodekanka FHPV PU) a RNDr. Eve PETREJČÍKOVEJ, PhD. za prínos v oblasti objasňovania genetického pôvodu a genetickej rozmanitosti populácií. Za  vedeckú prácu publikovanú v karentovanom časopise a vedeckú monografiu PETREJČÍKOVÁ, E.- BERNASOVSKÁ, J.: „Polymorfizmy Y-chromozómu rómskej populácie východného Slovenska.“

ekonomické a manažérske vedy  

 • doc. PaedDr. Zuzane BIRKNEROVEJ, PhD., MBA (FM PU) a doc. PhDr. Miroslavovi FRANKOVSKÉMU, CSc. (FM PU) za publikácie BIRKNEROVÁ Z. – FRANKOVSKÝ M.: „Rodové diferencie v prejavoch sociálnej, emocionálnej inteligencie a machiavellizmu v manažérskej práci.“, LAJČIN,D. – SLÁVIKOVÁ, G. - FRANKOVSKÝ M. - BIRKNEROVÁ Z.: „Sociálna inteligencia ako významný prediktor manažérskeho správania.“ 

 • doc. Mgr. Eve LITAVCOVEJ, PhD (FM PU) za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných časopisoch a monografiu LITAVCOVÁ , E.- JENČOVÁ, S.: „Analytický pohľad na problémy chudoby a nezamestnanosti v podmienkach Slovenska.“ 

zdravotnícke vedy

 • PhDr. Dagmar MAGUROVEJ, PhD. a PhDr. Gabriele KURIPLACHOVEJ, PhD. (FZO PU) za  monografiu vydanú v zahraničí: KURIPLACHOVÁ,G.- MAGUROVÁ, D. a kol. :„Effectiveness of education in nursing.“

vedy o športe

 • prof. PhDr. Daniele SLANČOVEJ, PhD. a Mgr. Terézii SLANČOVEJ, PhD. za monografiu SLANČOVÁ D. – SLANČOVÁ T.: „Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku.“

za významný prínos v umení v kategórii - výtvarné dielo za rok 2014  

 • doc. PhDr. Michalovi TOKÁROVI, PhD. za autorskú výstavu Počítačová grafika 

za významný prínos v umení v kategórii – umelecká literatúra za rok 2014

 • Jamesovi SUTHERLANDOVI-SMITHOVI za publikáciu v rade pôvodných umeleckých prác súčasného britského autora žijúceho dlhodobo v Prešove a pôsobiaceho na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky SUTHERLAND-SMITH, J.: „Mouth (Ústa)“. Zbierka Mouth je cyklom 99 básní napísaných v priebehu 12 rokov od r. 199-2011, ústredným motívom sú ľudské ústa, ktoré vytvárajú rôznorodé formy a štýly jazyka, vďaka čomu sú nezabudnuteľným stredobodom záujmu jazykovedcov.  

 • Ing. Jozefovi Fejérovi, PhD. (z Katedry ekológie - FHPV PU), ktorý sa zúčastnil na výskumno-šľachtiteľskom programe, v spolupráci s Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV - Nitra, získal ocenenie ZLATÝ KOSÁK v kategórií „Poľnohospodárstvo a potravinárstvo“ za vyšľachtenie „Prvej slovenskej odrody amarantu Pribina.“  

Cena rektora 2014 odovzdávaná študentom za úspešnú reprezentáciu PU v Prešove na slávnostnom otvorení AR 2015/2016 dňa 23. 9. 2015

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Bc. Jana Ciha - za realizáciu zbierky na pomoc Ukrajine Projekt s názvom „Od nás pre Vás“ Cieľom tejto aktivity bola pomoc núdznym, ktorí prežívajú na Ukrajine v týchto časoch veľmi ťažké chvíle. Zároveň treba poukázať na prepojenie akademickej pôdy s reálnym svetom a pomoc pre tých, ktorí sú na to odkázaní.

 • Bc. Margaréta Šinaľová - za  zorganizovanie a mediálne spracovanie zbierky pre postihnutých Sclerosis multiplex. V uliciach Prešova vyzbierali finančnú čiastku 2 200 eur pre potreby postihnutých touto chorobou. Vidiac tieto skutočnosti si nemôžeme zatvárať oči pred potrebou týchto ľudí.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Bc. Miriama Kovaľuková - za vynikajúce umelecké pôsobenie v akademickom roku 2014/2015 ako komornej klaviristky – korepetítorky –na vystúpeniach v rámci 12. Adventného koncertu Cameraty academica a jej hostí v rámci 11. akademických komorných koncertov a na 10. jarnom koncerte Cameraty academica, za reprezentáciu na Európskom hudobno-pedagogickom  fóre  v cyperskej Nicósii v r 2014.

Fakulta manažmentu

 • Mgr. Tomáš Bačinský za dlhodobé výskumné pobyty v Spojenom ústave jadrového výskumu, Dubna (Rusko) a Technickej univerzite vo Viedni (Rakúsko), za aktívnu účasť a prezentovanie vedeckých výstupov na  domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách a za dlhodobú reprezentáciu Prešovskej univerzity v Prešove v  speváckom zbore „Nostro Canto“