22.09.2016

Strieborná medaila pre prof. Lášeka z Karlovej univerzity v Prahe

Autor: Redakcia


Prešovská univerzita v Prešove dlhoročne spolupracuje s Karlovou univerzitou v Prahe. Pri poslednom spoločnom stretnutí v Prahe udelil rektor Prešovskej prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. striebornú medailu pánovi prof. THDr. Janovi B. Lášekovi, PhD.  

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek je uznávaný cirkevný historik a vedúci Katedry cirkevných dejín a práva na Husitskej teologickej fakulte UK. Dlhoročne spolupracuje s Prešovskou univerzitou v Prešove. 

Po ukončení ašpirantúry a získaní doktorátu v r. 1988 pôsobil ako odborný asistent.  V r. 1996 bol v obore cirkevných dejín habilitovaný a v r. 2007 bol na UK v Prahe menovaný profesorom teológie. Od roku 2007 zastával funkciu dekana Husitskej teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. V roku 2011 mu akademický senát fakulty prejavil dôveru po druhýkrát. V súčasnom období je členom kolégia rektora KU, povereným agendou prorektora pre zahraničné vzťahy. Prof. Ján Lášek sa vo svojej publikačnej činnosti venuje tematike kristianizácie Európy a vplyvu Byzancie na tento proces, českou reformáciou a reformnými prúdmi vo vnútri  západného kresťanstva v 19. a 20. storočí.  

V tomto roku oslávil pán prof. ThDr. Jan Lášek, PhD. okrúhle životné jubileum 60 rokov. Za jeho prácu a najmä kooperáciu s našou univerzitou mu rektor našej univerzity prof. Kónya udelil striebornú medailu. Pán profesor Lášek už dlhé roky intenzívne spolupracuje s našou univerzitou a jej fakultami. Zúčastňuje sa našich vedeckých konferencií, oponuje doktorské a habilitačné práce aj vymenúvacie konania za profesorov. Na svojej univerzite i ďalších popredných európskych univerzitách šíri dobré meno našej alma mater. V minulom roku sa významným dielom pričinil o podpísanie dohody  spolupráci našich univerzít a aj vďaka nemu máme tak otvorené dvere na najstaršej stredoeurópskej univerzite.

Redakcia.