28.11.2016

Medzinárodné štandardné číslo knihy - ISBN

Autor: Ing. Peter Haľko


ISBN (International Standard Book Number) je jednoznačný medzinárodný identifikátor monografických publikácií; prideľovanie čísla nahrádza manipuláciu so záznamami obsahujúcimi dlhý bibliografický popis. Systém ISBN spravuje Medzinárodná agentúra ISBN v Londýne a v súčasnosti má 166 členských krajín.

Slovenská Národná agentúra ISBN je v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Systém ISBN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 1989, kedy bola založená Národná agentúra ISBN v SR. Jej úlohou je zabezpečiť evidenciu prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám, ktoré vznikajú v slovenských vydavateľstvách. Agentúra vytvára databázu vydavateľov a nahlásených publikácií a každoročne oznamuje štatistiku nárastu vydavateľov Medzinárodnej agentúre ISBN. Agentúra plní všetky úlohy, ktoré Medzinárodná agentúra so sídlom v Londýne kladie na národné agentúry. Agentúra na svojej webovej stránke poskytuje aj informačný servis pre autorov a vydavateľov, v rámci ktorého pripravila aj viacero materiálov, o. i. aj elektronickú Príručku používateľa systému ISBN (http://www.snk.sk/images/snk/ODSD/pdf/ISBNManual5EdSloOnline.pdf), z ktorej čerpáme informácie uvedené v tomto článku. 

Prešovská univerzita v Prešove má z hľadiska prideľovania ISBN štatút vydavateľa s vlastným prefixom 555 (3. blok), pričom ISBN prideľuje Referát pre akreditáciu, edičnú a športovú činnosť PU (PhDr. Daniela Cehelská, PhD.) Partnermi pre referát sú v rámci univerzity – jednotlivé fakulty, Vydavateľstvo PU a Univerzitná knižnica PU (len pre vydávanie elektronických publikácií). 

Pridelenie ISBN nemá žiadny význam ani akúkoľvek právnu hodnotu vo vzťahu k vlastníctvu práv na dané dielo ani vo vzťahu k jeho obsahu. ISBN, ktoré sa už raz dielu pridelilo, sa nemôže zmeniť, nahradiť ani opätovne použiť na iné dielo. Autor diela by mal žiadať o pridelenie ISBN až tesne pred vydaním diela, aby dielo vyšlo v tom roku, kedy mu bolo pridelené ISBN. Pokiaľ dielo autor nevydá, musí to oznámiť referátu a ISBN vrátiť. Takisto musí oznámiť referátu každú zmenu názvu, autora a pod., ten to potom oznámi Národnej agentúre.

Číslo ISBN, ktoré musí byť uvedené priamo na publikácii, pozostáva od 1. januára 2007 z 13 prvkov (predtým z 10 prvkov) štruktúrovaných v piatich blokoch, ktorým predchádza skratka ISBN nasledovaná medzerou (napr.: ISBN 978-80-555-1279-2):
 • 1. blok: prefix alebo kód EAN (European article numbering) definujúci „knihu“ ako identifikovaný tovar (v súčasnosti sa používajú prefixy 978 a 979),
 • 2. blok: identifikačné číslo skupiny (92 = medzinárodné organizácie),
 • 3. blok: identifikačné číslo vydavateľstva (autorský kód),
 • 4. blok: identifikačné číslo titulu v produkcii vydavateľstva,
 • 5. blok: kontrolná pozícia.

Na tlačených publikáciách musí byť ISBN vytlačené na zadnej strane titulného listu. Ak to nie je možné, musí byť uvedené na titulnej strane dolu alebo spolu s údajmi o autorských právach. Musí sa takisto uviesť aj v spodnej časti zadnej strany obalu publikácie (a v spodnej časti prebalu). 

ISBN online publikácií musí byť uvedené na titulnej obrazovke zobrazujúcej názov alebo jeho ekvivalent, a/alebo na obrazovke s údajmi o autorských právach. ISBN všetkých ostatných produktov (cd/dvd-rom atď.) musí byť uvedené na etikete trvalo pripevnenej na produkte alebo, ak to nie je možné, dole na zadnej strane každého stáleho obalu (škatuľka, puzdro, rámček…). ISBN musí byť tiež zahrnuté do všetkých metaúdajov, ktoré obsahuje publikácia alebo produkt. ISBN musí byť tiež uvedené na všetkých sprievodných materiáloch k publikácii.

Samostatné (odlišné) ISBN je potrebné:
 • pre každú formu diela (viazaná kniha, brožovaná kniha, online verzia, cd/dvd-rom atď.).
 • pre každý jednotlivý nosič diela vydaného vo forme verzií v rôznych formátoch (PDF, HTML…),
 • pre každú jazykovú verziu publikácie,
 • pre každé ďalšie vydanie obsahujúce významné zmeny diela, príp. ak došlo k zmene názvu diela.

Pridelenie nového ISBN sa nevyžaduje, ak nedošlo k zmene vydania, roku vydania, formy ani vydavateľa, ak došlo iba k drobným zmenám (napr. k oprave tlačových chýb), príp. ak ide o dotlač.
V prípade viacerých zväzkov je každému zväzku pridelené jedno ISBN a všetkým zväzkom ako celku je pridelené spoločné ISBN. Spoločné ISBN je to, ktoré musí byť uvedené na zadnej strane titulnej stránky každého zväzku.
Ak je publikácia vydaná spoločne alebo ako spoločné vydanie dvoch alebo viacerých vydavateľov, každý vydavateľ môže prideliť vlastné ISBN a uviesť ho na strane s autorskými právami. Na publikácii však musí byť uvedené iba jedno ISBN vo forme čiarového kódu.

ISBN sa musí prideliť aj publikáciám na voľných listoch s konečným počtom pokračovaní (teda nemajú byť vydávané bez časového obmedzenia). Naproti tomu sa ISBN neprideľuje priebežne aktualizovaným publikáciám na voľných listoch (integrované pramene) alebo aktualizovaným jednotlivým častiam.

Niektoré príklady typov monografických publikácií, ktorým môže byť pridelené číslo ISBN:
 • tlačené knihy a brožúry,
 • publikácie v Braillovom písme,
 • publikácie, ktoré vydavateľ nemá v úmysle pravidelne aktualizovať alebo vydávať na pokračovanie,
 • samostatné články alebo konkrétne vydania zdrojov na pokračovanie (ale nie zdroj na pokračovanie ako celok),
 • mapy,
 • vzdelávacie/inštruktážne filmy, videá a diapozitívy,
 • zvukové knihy na kazetách alebo na CD alebo na DVD,
 • elektronické publikácie, buď na fyzických nosičoch, alebo na internete
 • digitalizované kópie tlačených monografických publikácií,
 • mikroformy publikácií,
 • vzdelávací alebo inštruktážny softvér,
 • zmiešané publikácie, ktorých hlavnú zložku tvorí text.

Niektoré príklady typov materiálov, ktorým nemožno prideliť číslo ISBN:
 • zdroje na pokračovanie,
 • abstrahované subjekty (napr. textové práce a iné abstrahované výtvory intelektuálneho alebo umeleckého charakteru),
 • tlačené materiály s krátkodobou účinnosťou, napr. reklamné materiály a pod.,
 • tlačené hudobniny,
 • umelecké tlače a umelecké súbory bez titulnej strany a textu,
 • osobné dokumenty (napr. elektronický životopis alebo osobnostné profily),
 • pohľadnice,
 • hudobné zvukové nahrávky,
 • softvér, ktorý je určený na iný účel ako vzdelávací alebo inštruktážny,
 • elektronické vestníky,
 • elektronická pošta a iná elektronická korešpondencia,
 • hry.
Ing. Peter Haľko, UK PU