28.11.2016

Evidencia publikačnej činnosti - rok vykazovania 2016

Autor: Ing. Peter Haľko


Centrálny register publikačnej činnosti SR (CREPČ) na svojej stránke www.crepc.sk každoročne vydáva metodické pokyny pre aktuálny rok vykazovania, kde upresňuje resp. „dovysvetľuje“ niektoré z pravidiel evidencie publikačnej činnosti (EPČ) uvedených vo Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti č. 456/2016 Z.z. (ďalej len „Vyhláška“). Keďže ide spravidla o vyše 20-stranový materiál, ktorý zahŕňa aj technické záležitosti ohľadom spracovania publikačnej činnosti a jeho exportu, pripravili sme výber z týchto pokynov, ktoré sa týkajú najčastejšie sa opakujúcich problémov (otázok) pri EPČ. Zároveň sme zohľadnili aj aktuálne požiadavky resp. pripomienky CREPČ.
Zovšeobecnene sa dá povedať, že pre zaradenie dokumentu do „vedeckých“ (resp. najbonitnejších) kategórií je nevyhnutné, aby evidovaná publikačná jednotka (alebo jej zdrojový dokument) mala ISBN resp. ISSN, náležitý rozsah i náklad a bola recenzovaná aspoň 2 recenzentmi.

Do CREPČ sa v roku 2016 neexportujú:
 • záznamy s nekompletnými bibliografickými údajmi,
 • záznamy publikácií, ktoré ešte nevyšli,
 • záznamy publikačnej činnosti zamestnancov vysokej školy s menším ako 100% pracovným úväzkom,
 • záznamy publikačnej činnosti externých zamestnancov vysokej školy a externých doktorandov,
 • záznamy nespadajúce do vykazovacieho obdobia 2016.

Predmetom EPČ pre rok 2016 nie sú:
 • osobné blogy a stránky na internete,
 • e-learningové kurzy,
 • PPT prezentácie a prednášky,
 • články v dennej tlači,
 • tlačové správy,
 • výročné správy,
 • abstrakty, ak vyšiel aj plný text príspevku,
 • nezmenené vydania publikácií (aj keď nebolo registrovane 1. vydanie),
 • časti publikácií, ak už bola evidovaná celá publikácia (napr. úvod, resumé a pod.)

Posúdenie publikácií skupiny A1 ( kategórie AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 
Publikácie s rokom vydania 2015 a 2016 zaregistrované do CREPČ vo vykazovacom období 2016 posudzuje po formálnej stránke CVTI SR (ako správca CREPČ), po obsahovej stránke odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR. 

Rozpis publikácie na kapitoly
Ak je na ktoromkoľvek mieste v publikácii (napr. líce alebo rub titulného listu, úvod, obsah, atď.) uvedený autorizovaný rozpis kapitol, je povinné publikáciu v zmysle Vyhlášky rozpísať na časti a zaevidovať ich ako samostatné časti publikácie.

Recenzenti
Recenzenti sa uvádzajú povinne v záznamoch kategórií EPČ, kde to Vyhláška vyžaduje (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AGI). Publikácia, ktorá nie je recenzovaná, nesmie byť zaradená do týchto kategórií.
V publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách sa v kategóriách AAB, ABB, ABD, ACB, ACD, AED, AFB, AFD, AGI uvádzajú v zázname mená a priezviská aspoň 2 recenzentov. Ak má každý príspevok v zborníku svojho vlastného recenzenta, avšak iba jedného a neopakujúceho sa v rámci rovnakého zdrojového dokumentu a v zborníku nie je uvedené, že bol recenzovaný, považuje sa za nerecenzovaný a nemôže byť evidovaný len v kategórii AED, AFB, AFD.
V publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách sa v kategóriách AAA, ABA, ABC, ACA, ACC, AEC, AFA, AFC uvádzajú v zázname mená a priezviská aspoň 2 recenzentov. Recenzenti musia mať v zázname uvedenú rolu – recenzent. Ak nie sú mená a priezviská recenzentov uvedené v publikácii, je možné dokladovať CVTI SR potvrdenie o recenznom konaní konkrétnej publikácie alebo celej vydavateľskej produkcie. Pri publikáciách vydaných vo vydavateľstvách zahrnutých v Zozname vydavateľstiev (na www.crepc.sk v sekcii Pokyny CREPČ) nie je potrebné opätovne dokladovať recenzné konanie.

ISBN/ISSN, iné štandardné číslo
Do kategórií EPČ, v ktorých sa vyžaduje ISBN/ISSN/iné štandardné číslo v zmysle Vyhlášky, sa môžu zaraďovať len tie publikácie, ktoré spĺňajú danú požiadavku. Ak publikácia nemá ISBN, ISSN, iné štandardné číslo, nemôže byť zaradená do kategórie, v ktorej sa tento údaj vyžaduje (zvyčajne sa zaradí do GII – pozn. aut.).

Konferenčné príspevky
Pre zaradenie konferenčných príspevkov do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto konania konferencie (nie miesto vydania publikácie) a skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok (autor musí o. i. predložiť aj relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok). V prípade virtuálnej konferencie je rozhodujúce sídlo organizátora konferencie. Ak má virtuálna konferencia dvoch organizátorov (domáci a zahraničný) miesto konania určí autor. 

Rozsah publikácie
Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah, je potrebné uviesť prepočet na autorské hárky (AH). Pri publikáciách, ktoré vyšli v elektronickej forme (napr. cd/dvd-rom, online a pod.) a nemajú uvedené stránkovanie, je povinné uviesť približný počet strán publikácie alebo prepočet na AH.

Elektronická forma publikácie
Elektronická forma publikácie je rovnocenná tlačenej forme publikácie. Ak publikácia vyšla v elektronickej forme a má všetky potrebné údaje pre EPČ, zaradí sa do príslušnej kategórie EPČ podľa obsahových a formálnych požiadaviek v zmysle Vyhlášky.

Oblasť výskumu
Oblasť výskumu sa uvádza vo všetkých záznamoch EPČ exportovaných do CREPČ. Je možné uviesť súčasne viacero oblastí výskumu pre jeden záznam (najviac však 3), pole je opakovateľné.

Zaradenie príspevkov z domácich časopisov do kategórie EPČ
Za domáci časopis sa pokladá periodikum, ktoré má pridelené slovenské ISSN (nachádza sa v databáze Slovenskej národnej agentúry ISSN – http://issn.issn.sk) a vychádza pravidelne minimálne 2x ročne (v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z.) bez ohľadu na miesto vydania (doma alebo v zahraničí).

Vykazovanie publikácií v tzv. „karentovaných“ kategóriách (napr. ADC, ADD)
Podmienkou pre zaradenie publikácie do týchto kategórií je skutočnosť, že záznam o článku, štúdii, abstrakte je zaradený v databáze Current Contents Connect. Zaradenie publikácie v databáze Current Contents Connect je potrebné zo strany vysokej školy overiť. V týchto kategóriách sa evidujú aj konferenčné príspevky uverejnené v karentovaných časopisoch, no neevidujú sa tu recenzie a správy z konferencií (pozn. aut.).

Vykazovanie publikácií v tzv. „indexovaných“ kategóriách (napr. ADM, ADN)
Podmienkou pre zaradenie publikácie do uvedených kategórií je skutočnosť, že záznam o článku, štúdii, abstrakte je zaradený v databáze SCOPUS alebo Web of Science Core Collection. Zaradenie publikácie v databáze SCOPUS, Web of Science Core Collection je potrebné zo strany vysokej školy overiť.  V týchto kategóriách sa neevidujú konferenčné príspevky a abstrakty (uvedené v programe konferencie) uverejnené v časopise, v konferenčnom alebo nekonferenčnom zborníku aj keď sú indexované v databáze Web of Science Core Collection alebo SCOPUS (registrujú sa ako konferenčné v príslušných kategóriách).

Ing. Peter Haľko, UK PU