28.11.2016

Doctor honoris causa prof. Barna Mezey, DSc.

Autor: Redakcia


Vedecká rada Prešovskej univerzity v Prešove na svojom zasadnutí dňa 18. apríla prerokovala a schválila návrh Prešovskej univerzity, o udelení čestného titulu Doctor honoris causa v odbore história prof. Dr. Barna  Mezeymu, DSc., profesorovi  dejín štátu a práva, dejín výkonu trestu, doktorovi Maďarskej Akadémie Vied, rektorovi Univerzity Eötvösa Loránda Budapest. K slávnostnému udeleniu došlo 20. októbra v Evanjelickom kolégiu v Prešove.
 
Od roku 1993 bol Prof. Dr. Barna  Mezey, DSc. vedúci Katedry - maďarských dejín štátu a práva. V rokoch 1996–2000 vykonával funkciu prodekana pre vedu Fakulty štátu a práva Univerzity Eötvösa Loránda. V rokoch 2000–2008 bol dekanom Fakulty štátu a práva Univerzity Eötvösa Loránda . A od roku 2000 je rektorom Univerzity Eötvösa Loránda.

Profesor Mezey patrí k osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom, svojou odbornou erudíciou, manažérskymi schopnosťami, vynikajúcou medzinárodnou reputáciou zapísali k popredným osobnostiam v európskom vedeckom priestore.
Prof. Mezey študoval právo a tento fundament rozšíril aj o štúdium z oblasti sociologických štúdií. Jeho odborné a vedecké ambície sú úzko poprepájané priekopníckou prácou v oblasti väzenstva, výkonu trestu. Významnou oblasťou jeho vedeckej aktivity je výskum právneho systému v Uhorsku v ranom novoveku, najmä v období povstania Františka II. Rákóciho.
Dôležitá je aj jeho pedagogická činnosť, vedenie doktorandov, organizácia mnohých zaujímavých vedeckých konferencií na medzinárodnej platforme.

Prof. Dr. Barna Mezey, DSc je aktívnym účastníkom vedeckých podujatí organizovaných Prešovskou univerzitou v Prešove, publikuje a kooperuje výskumné aktivity medzi našimi univerzitami..

Udelenie čestného titulu Dr.h.c. významného maďarskému odborníkovi právnej aj historickej vedy a univerzitného vzdelávania v Maďarsku, rektorovi Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti a priateľovi Slovenska a Prešovskej univerzity Prof. Dr. Barna Mezeymu, DSc. nebolo len ocenením jeho vynikajúcej a záslužnej práce na poli univerzitného vzdelávania, výskumu a spoločenských akademických aktivít, ale aj impulzom ďalších vzájomných aktivít medzi našimi univerzitami.

Redakcia.