26.09.2013

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico navštívil Prešovskú univerzitu v Prešove

Autor: Andrea Čajová

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico navštívil 29. apríla 2013 Prešovskú univerzitu v Prešove. Slávnostne otvoril nové priestory Centra excelentnosti ekológie živočíchov  a človeka, kde v rámci druhej etapy riešenia projektu podporeného z OP Výskum a vývoj bolo zriadených 5 špičkových výskumných laboratórií.

„Je to výborný príklad toho, ako možno využiť zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ, celkovo asi 4 mil. eur bolo refinancovaných do toho centra. Prešiel som päť špičkových laboratórií, ktoré sú vynikajúco vybavené a priamo na mieste som hovoril s ľuďmi o tom, čo robia. Ide o neuveriteľné zaujímavé projekty,“ povedal po slávnostnom otvorení centra excelentnosti predseda vlády SR doc. JUDr. Robert Fico, CSc. a pokračoval: „Je tam zaujímavý projekt skúmania migrácie, ktorý skúma, z akých oblastí ľudia prichádzajú a podľa toho sa dá potom určiť aj kvalita ich života ako aj určité perspektívy do budúcnosti. Nájdeme tú výskumy, ktoré sa dajú v praxi vynikajúco využiť. Moderné prístroje, mladí ľudia, toto je budúcnosť Slovenska.“

Jeho slová potvrdil aj rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD.: „Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka je špičkovo vybavené novou laboratórnou technikou a prístrojmi, čo nám umožní dosahovať výsledky v oblasti molekulárnej genetiky na hraniciach súčasného stavu poznatkov v tejto vednej oblasti, čím sa budeme môcť zaradiť do medzinárodných výskumných konzorcií, získavať grantovú podporu výskumu z medzinárodných finančných schém. Od toho očakávam významné posilnenie konkurencieschopnosti Prešovskej univerzity v Prešove v oblasti výskumu.“

Riaditeľ Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka na PU v Prešove prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. je na svoje pracovisko právom hrdý: „Centrum excelentnosti vzniklo vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov EÚ operačného programu výskum a vývoj. Získali sme príspevok na projekt “Dobudovanie Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka s dôrazom na skvalitnenie vedeckého výskumu – II. Etapa“  zhruba 2 774 000  eur, s ktorých sme vybudovali päť špičkových laboratórií. Tieto laboratóriá budú slúžiť na ekologický a molekulárno-genetický výskum  pri plnení úloh domácich a zahraničných projektov. Riešiteľský kolektív tohto centra tvorí 15 vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorí vďaka prístrojovému vybaveniu najmodernejšou svetovou technológiou v oblasti sekvenovania DNA získali počas riešenia projektu významné výsledky publikované v 46. karentovaných časopisoch a zahraničných vedeckých periodikách registrovaných v databázach Web of Science a Scopus. Vydali 9 monografií a aktívne sa zúčastnili na 22. Kongresoch v Európe, v Amerike, v Ázií a v Austrálii. Spomínané výsledky sa nemalou mierou podieľali tiež na hodnotení kvality Fakulty humanitných a prírodných vied raikingovou a reitingovou agentúrou ARRA, kde tradične obsadzujeme najvyššie umiestnenia.“

Z úspechu Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka sa teší aj dekanka FHPV PU (na pôde ktorej centrum excelentnosti sídli) doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD.: „Som hrdá na to, že CE, aj keď je pod gesciou univerzity, tak ľudia, ktorí pracujú v tomto centre, sú našimi zamestnancami. Jedna vec je priestorová vybavenosť, čo je unikátne, konkurujeme v tomto smere aj Bratislave. Pre mňa ako dekanku je dôležité, že naši študenti majú šancu  nielen vidieť, ale pracovať s týmito prístrojmi, a to je pre študenta zážitok, aj preto, aby sa mohol v budúcnosti stať vedcom.“

Premiér Robert Fico sa následne stretol s akademickými funkcionármi univerzity a jej fakúlt a diskutoval s nimi o ďalšom rozvoji vysokého školstva na Slovensku. Vyvrcholením návštevy predsedu vlády SR Róberta Fica bola prednáška pre študentov na tému „Ľudské práva a ústava SR“, na ktorej sa zúčastnilo 300 študentov fakúlt PU. V závere prednášky sa rektor PU v Prešove René Matlovič poďakoval premiérovi Robertovi Ficovi za jeho záujem a podporu vysokého školstva a odovzdal mu pamätnú plaketu, ktorú Prešovská univerzita v Prešove vydala pri príležitosti 15. výročia svojho ustanovenia.

Foto: Mgr. Viktor Zamborský, Bc. Vladimír Piskura - AV štúdio CCKV PU v Prešove