23.12.2016

Udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ prof. PhDr. Petrovi Kónyovi

Autor: doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. MBA

Rektorovi Prešovskej univerzity v Prešove, prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, PhD. bolo dňa 26. novembra 2016 udelené najvyššie ocenenie, aké môže univerzita udeliť. Na návrh Akademického senátu prestížnej zahraničnej univerzity udelil jej rektor prof. Dr. Szilvássy Zoltán čestný titul „doctor honoris causa“ Debrecínskej univerzity prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, PhD. za dlhoročnú úspešnú, vzájomne prospešnú spoluprácu a za významné prispievanie k šíreniu dobrého mena Debrecínskej univerzity v zahraničí.   

Debrecínska univerzita má dlhšiu ako štyri a pol storočnú históriu (1538), patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie vysokoškolské inštitúcie v Maďarsku. Je jedným z najstarších, nepretržite fungujúcich komplexov v krajine. Na jej 14‑tich fakultách študuje viac ako 30 000 študentov. Univerzita ponúka najširšie spektrum možností univerzitného štúdia na nasledujúcich fakultách: Právnická fakulta, Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta zdravotníctva, Fakulta zubného lekárstva, Ekonomická fakulta, Fakulta vzdelávania detí a dospelých, Farmaceutická fakulta, Fakulta informatiky, Fakulta poľnohospodárstva, potravinárstva a environmentalistiky, Technická fakulta, Fakulta verejného zdravotníctva, Fakulta prírodných vied a technológie, Hudobná fakulta.

Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. prevzal prestížne ocenenie „doctor honoris causa“ za zvláštne zásluhy, výnimočné výsledky dosiahnuté v rámci výskumu v oblasti ranonovovekých dejín slobodných kráľovských miest, ako aj za podporu a rozvoj vedeckej a akademickej spolupráce medzi oboma univerzitami. Odovzdanie diplomu rektorom Debrecínskej univerzity prof. Dr. Szilvássy Zoltánom sa uskutočnilo na inauguračnej slávnosti doktorov a čestných doktorov v Historickej univerzitnej aule v Debrecíne dňa 26. novembra 2016 o 11.00 hodine, ktorej predchádzala inauguračná prednáška prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. na akademickej pôde tejto univerzity dňa 25. novembra 2016. 

Inauguračná slávnosť na Debrecínskej univerzite sa niesla v atmosfére zodpovedajúcej významu danej príležitosti, umocnená krásnymi priestormi a početnou účasťou hostí, ktorí plne naplnili kapacity veľkej historickej sály. 

Vyvrcholením a nosným bodom celej slávnosti bolo udelenie čestných titulov „doctor honoris causa (Dr.h.c.)“ dvom významným vedcom, profesorovi Petrovi Kónyovi a profesorovi lekárskych vied z talianska Vincenzovi Sorrentinovi. Rektor Debrecínskej univerzity prof. Dr. Szilvássy Zoltán vo svojej reči zdôraznil význam a výnimočnosť tejto chvíle. Uviedol, že „univerzita udeľuje takéto ocenenie len výnimočne, a to hlavne osobnostiam z domáceho prostredia, ktoré sa významne podieľajú na rozvoji, na vede a vzdelávaní a podávajú dlhodobo výnimočný výkon v týchto oblastiach. Nebýva na tejto univerzite bežné a len veľmi zriedka nastáva situácia, kedy je čestný doktorát „doctor honoris causa“ udelený osobnosti zo zahraničia. Udelenie čestného titulu je samozrejme česť pre tých, ktorým titul udeľujú, ale predovšetkým je to veľká česť pre univerzitu“.  

Na tomto slávnostnom akte následne vystúpila aj dekanka Filozofickej fakulty Debrecínskej univerzity, Dr. Papp Klára, ktorá v mene Filozofickej fakulty navrhla Akademickému senátu univerzity udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ Debrecínskej univerzity nášmu rektorovi, prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, PhD. Oboznámila prítomných s jeho životopisom, predstavila jeho vedeckú aj pedagogickú činnosť, vyzdvihla množstvo publikácií v počte 345, z ktorých je až 35 monografií. Vo svojom príhovore sa zamerala aj na význam dlhoročnej spolupráce s profesorom Kónyom, v rámci ktorej sa podieľal nie len ako člen a posudzovateľ vo vedeckých a organizačných výboroch, ale je aj členom doktorskej rady. Počas spolupráce trvajúcej viac ako štvrťstoročie došlo zároveň k formálnemu spečateniu spolupráce medzi našimi univerzitami podpisom vzájomného Memoranda o spolupráci medzi Debrecínskou univerzitou a Prešovskou univerzitou v Prešove. 

Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. na úvod svojho príhovoru poďakoval univerzite za odovzdanie prestížneho diplomu. Zdôraznil, že toto ocenenie nie je cťou len pre neho, ale aj pre Prešovskú univerzitu v Prešove. Spomínal na začiatky spolupráce, ktorá sa datuje k marcu 1991, kedy sa mu na pôde univerzity (vtedy ešte pod názvom Kossuth Lajos Tudományegyetem) dostalo veľmi milého a priateľského privítania. Profesor Kónya vyjadroval hlboké poďakovanie za osobitný a priateľský prístup počas celého obdobia spolupráce a vyjadril želanie, aby spolupráca univerzít naďalej v podobnom duchu pokračovala ďalšie štvrťstoročie, a možno aj viac. Spolupráca zahŕňa vynikajúce pracovné vzťahy, spoločné konferencie, publikácie, výmenné pobyty a mnoho ďalších aktivít. Podľa vyjadrenia prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. poďakovanie patrí všetkým kolegom z Debrecínskej univerzity za udržiavanie a rozvoj vzťahov medzi univerzitami. Na záver svojej reči uviedol, že verí, že spolupráca bude naďalej nie len pokračovať, ale rozvinie sa aj do nových rozmerov a prinesie ďalší osoh pre obe univerzity.  

Kultúrny program a záver inauguračnej slávnosti sa niesol v rovnakom slávnostnom duchu, ako celý priebeh podujatia a umocnil v prítomných vnímanie slávnostného okamžiku.                               
 
 Autor: doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. MBA
prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing 
Prešovská univerzita v Prešove