29.03.2017

Veľkonočné príhovory

Autor: Redakcia

Milí pedagógovia a študenti Prešovskej univerzity,

sláviť Veľkú noc znamená: Počítať s tým najlepším! Jednoducho počítať s tým, že Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, všetko obráti na dobré!

Ježiš mohol zostúpiť z kríža, ale z lásky k nám z neho nezostúpil. Sv. Augustín píše: On mohol zostúpiť z kríža, ale zvolil si vstať z hrobu. Skutočne, silnou láskou k nám premohol naše hriechy i našu smrť. Urobil to preto, aby sme aj my mohli napriek všetkým našim krížom vždy počítať s tým najlepším – s večným životom a Božou milosrdnou láskou!  Požehnanú Veľkú noc plnú radosti a nádeje zo zmŕtvychvstania Pána!
 
+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup - metropolita


PASCHA CHRISTOVA 2017

Christovo Zmŕtvychvstanie – Pascha – Veľká noc - to nie je len sviatok. Je to – podstata kresťanstva. Ak si pozorne prečítame listy apoštolov a prvé kázne, ktoré sú zachytené v „Skutkoch apoštolov“, čaká nás prekvapenie – apoštoli nerozprávajú o „Christovom učení“, nehovoria: „takto nás naučil Pán“, neopakujú Jeho Reč na hore a nešíria z úst do úst chýry o Jeho zázrakoch.

Dôležitejšie než všetko toto je pre nich jedno – On zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Udalosti Paschy – to je základ kresťanskej kerygmy. Kresťanstvo – to nie je „učenie“, moralistika; je to predovšetkým zvesť o Zmŕtvychvstaní. Apoštoli hovoria len o ňom – o udalosti, ktorej boli svedkami.

No o Zmŕtvychvstaní Christa hovoria nielen ako o udalosti v Jeho živote, ale aj v živote všetkých, čo prijali veľkonočnú blahozvesť – pretože „Duch Toho, Ktorý vzkriesil z mŕtvych Iisusa, prebýva vo vás“ (Rim 8, 11), veď Boh „chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy“ (1 Tim 2, 4). Preto od tej doby môže každý kresťan povedať – najdôležitejšia udalosť v mojom živote sa stala v Jeruzaleme, „za čias Pontského Piláta“...

Christovo Zmŕtvychvstanie – to je víťazstvo, ktoré nám bolo darované. A tiež – je to víťazstvo Christa nad nami. Veď sme spravili všetko pre to, aby v nás „Život nežil“ – vyviedli sme Christa za hradby mesta svojej duše, svojimi hriechmi sme Ho priklincovali ku Krížu a pri Jeho Hrobe sme postavili stráž a zapečatili ho pečaťou neviery a nelásky. Ale On – napriek nám a hlavne kvôli nám – aj tak vstal z mŕtvych!

† Rastislav
pravoslávny arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska


Christos voskrese! Kristus slávne vstal z mŕtvych!
Voistinu voskrese! Naozaj vstal z mŕtvych! 

Milí priatelia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci a študenti Prešovskej univerzity! 

Veľkonočný pozdrav, ktorý uvádzam na začiatku, vyjadruje víťazstvo Krista nad smrťou. Nič viac a nič silnejšie neexistuje ako to, že je premožená naša smrť. To je posolstvo Veľkej noci. Božia láska k nám sa najviac prejavila vo veľkonočnom tajomstve Ježiša Krista, v jeho Pasche – v smrti na kríži a slávnom vzkriesení na tretí deň.  
Všetkým vám zo srdca žičím a u dobrotivého Boha vyprosujem odvahu uveriť Božej láske. Bolesť kríža nech Vám Zmŕtvychvstalý Pán premení na radosť z víťazstva. 

Milostiplné a požehnané sviatky Paschy, plné radosti a nádeje z Kristovho víťazstva vyprosuje 

Mons. Ján Babjak SJ 
gréckokatolícky prešovský arcibiskup a metropolita  

     
Radosť zo zmeny

Po chmúrnych dlhých zimných večeroch a chlade, ktorý umŕtvil život prírody okolo nás, sa mnohí ľudia už tešia na zmenu. Viac slnka a tepla spôsobí, že sa okolo nás začne prebúdzať život. To, čo bolo neľútostne uväznené v okovách mrazu, má uvoľnené putá skrze energiu, ktorá je mimo nás. 

Veľkonočné sviatky, ktoré svätíme počas prebúdzajúcej sa jari, pripomínajú dôležitosť oveľa väčšej zmeny ako je výmena ročných období. Hovoria o tom, že ťažký kameň, ktorý privalil Kristov hrob, bol odvalený. Kameň svedčiaci o moci smrti, egoizmu, nespravodlivosti a nelásky, ktorý bol priťažký na odvalenie, sa stal kazateľňou svedectva o Božej moci pretvárajúcou mŕtve k životu. 

Aj do našich životov sa prikotúľajú kamene egoizmu, nelásky, nespravodlivosti a arogancie moci. Strpčujú nám život. Nepreniká cez nich svetlo, ktoré by ukazovalo chodník budúcnosti. Tlak týchto kameňov zraňuje našu dušu a vlieva do nej jed depresie, zúfalstva a beznádeje. Napriek všetkému svojmu úsiliu ich nedokážeme sami odkotúľať z cesty svojho života. 

Veľká noc hovorí, že Boh má svoje možnosti aj v našich nemožnostiach. Dokáže kriesiť k životu aj to, čo je v pazúroch smrti. Ak Ho vo viere necháme vstúpiť do svojich životov, dokáže z nich odstrániť to, čo nás zraňuje a vliať do nich radosť života. V živote človeka dôjde ku zmene, ktorú apoštol Pavel, vzdelaný človek, opísal slovami: „nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus (Gal 2,20a)“. Boh mu dal vnútornú silu k zápasom života a on vyznáva „Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. (F 4,13). Vzkriesením Kristovým nám dáva nádej, že odvalí aj náš kameň smrti, ktorý neminie nikoho z nás. Táto nádej nám dáva vidieť za horizont smrti a robí náš časný život zmysluplným (1 Kor. 1519). 

Veľká noc sa nás pýta: Čo urobíme s kameňmi, ktoré nás tlačia a zraňujú na duši i kameňom smrti, ktorý nás určite privalí? Pozýva nás odovzdať ich moci, ktorá je mimo nás.

Prajem všetkým, ktorí v modlitbe vkladajú svoje kamene do Božích mocných rúk, aby počuli ich praskanie i rachot, s ktorým sa odgúľajú z našich životov. Srdce takých zaplaví nefalšovaná veľkonočná radosť.
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov praje

Mgr. Slavomír Sabol
biskup VD ECAV